ចំណាត់ថ្នាក់របស់ Hero Vainglory សម្រាប់ Version 1.19 - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

ចំណាត់ថ្នាក់របស់ Hero Vainglory សម្រាប់ Version 1.19


នេះជាចំណាត់ថ្នាក់របស់ Hero ក្នុង Version 1.19 ចុងក្រោយដែលបង្ហាញដោយក្រុមការងារ Brokenmyth សម្រាប់ Lane, Roam និង Jungle។ គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា Hero ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេគឺជា Hero ដែលល្អជាងគេក្នុងមុខងារនីមួយៗ ក្នុងនោះមានដូចជា៖
*Lane

 1.  Lyra
 2. Vox
 3. Saw
 4. Kestrel
 5.  Ringo
 6. Adagio
 7. Celeste
 8. Skaarf 
 9. Krul 
 10. Blackfeather

*Roam 

 1. Lyra
 2. Phinn
 3. Lance
 4. Ardan
 5. Catherine
 6. Fortress
 7. Adagio 
*Jungle
 1. Taka
 2. Skye
 3. Petal
 4. Krul
 5. Kestrel 
 6. Alpha
 7. Glaive
 8. Reim
 9. Rona
 10. Ozo
 11. Blackfeather
 12. Joule
 13. Koshka
Source : brokenmyth
Powered by Blogger.