កំណែ Update របស់ iTems សម្រាប់ Vainglory 1.20 - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

កំណែ Update របស់ iTems សម្រាប់ Vainglory 1.20ក្រៅពីកំណែ Update លើ Hero ក្នុង Vainglory 1.20 Beta ដែលដាក់អោយ Developer និង Streamer ផ្សេងៗធ្វើការតេស្តសាកល្បងក្នុងនោះក៏មាន កំណែ Update សម្រាប់ iTems ដែមានដូចជា៖

-Piercing Spear 
VG Piercing Spear
 • Armor Pierce ឡើងពី 8% ទៅ 10%
 • តម្លៃវិញ ពី 900 ទៅ 950 
-Bonesaw 
VG Bonesaw
 • Weapon Power ធ្លាក់ពី 30 ទៅ 20 (ដើម្បីអោយត្រូវនឹង Piercing Spear)
 • Armor Pierce ឡើងពី 0% ទៅ 10% (ដើម្បីអោយត្រូវនឹង Piercing Spear)
 • Armor Shred ធ្លាក់ពី 7 Stacks នៃ 7% ទៅ 6 Stacks នៃ 5% 
 • រយៈពេល នៃ Armor Shred ធ្លាក់ពី 6 វិនាទី ទៅ 3 វិនាទៅ ធ្លាក់ Stack រយៈពេលកន្លះវិនាទី 
 • ល្បឿន Attack ធ្លាក់ពី 50% ទៅ 40%
 • តម្លៃ Recipe ធ្លាក់ពី 1100 ទៅ 1050
-Breaking Point 
VG Breaking Point
 • តម្លៃសរុប ឡើងពី 2500 ទៅ 2600 
 • Weapon Power ឡើងពី 50 ទៅ 55 (អោយត្រូវនឹង Heavy Steel)-Stormgaurd banner 
VG Stormguard Banner
 • Passive : ការវាយប្រហារបែបធម្មតា 25-75 Bonus damage ក្នុងរយៈពេលមួយវិនាទីដោយគ្មាន Hero និង 20% ត្រូវបានកាត់ទៅ Hero 
 • តម្លៃ recipe ធ្លាក់ពី 800 ទៅ 550 ( តម្លៃពេញធ្លាក់ពី 1100 ទៅ 850)
 • បន្ថែមឈាម 200 

-Stormcrown 
VG Stormcrown

 • Passive: ការវាយប្រហារបែបធម្្មតាពី 50 - 150 bonus damage បន្ថែមក្នុងរយៈពេលមួយវិនាទី ដោយគ្មាន Hero និង 20% ត្រូវបានកាត់ទៅ Hero 
 • Cooldown ឡើងពី 30% ទៅ 40% 
 • បន្ថែម 4 Energy បញ្ចូល ក្នុងមួយវិនាទី 
 • បន្ថែម ឈាម 200 -Flare Gun 
VG Flare Gun

 • Cooldown ឡើងពី 18 ទៅ 20 វិនាទី 
 • ឥឡូវនេះមានពីរ 
-Contraption 
VG Contraption
 • ពេលវេលានៃការប្រើប្រាស់ ឡើងពី 18 ទៅ 20 វិនាទី 
 • ល្បឿននៃ Cooldown ពី 35 ទៅ 50% 
-ClockWork 
VG Clockwork
 •  Amplify Crystal Power 25%
 • ល្បឿននៃ Cooldown ធ្លាក់ពី 50% ទៅ 40% 
 • តម្លៃវិញឡើងពី 1850 ទៅ 2500-Protector Contract 
VG Protector Contract
 • វានឹងបន្ថែមឈាម Barrier អោយ Hero ក្រុមយើងនៅជិតទាំងអស់ 
 • បន្ថែមល្បឿនពី 15 ទៅ 20 
-Dragonblood Contract 
VG Dragonblood Contract
 • Damage ឡើងពី 75 ទៅ 100
 • យឺតឡើងពី 30% ទៅ 40% 
-Ironguard Contract 
VG Ironguard Contract
 • ឥឡូវនេះវានឹងដំណើរការជាមួយនឹង Minion ដែលធំជាងគេនៅលើ Lane ពេលដែលសម្លាប់ 
 • ថែមទាំង បន្ថែម 10 Energy 
គួរបញ្ចាក់ផងដែរនេះជា អ្វីដែលបានផ្លាស់ប្តូរក្នុង Vainglory 1.20 Beta ដែលដាក់អោយតេស្តសាកល្បងប្រសិនបើវាមិនមានបញ្ហាអ្វីវាអាចនឹងត្រូវបាន ដាក់អោយដំណើរការក្នុង Vainglory 1.20 ដែលត្រៀម Update នាពេលខាងមុខនេះ។ 


Powered by Blogger.