ទាំងនេះគឺជា Skin ដែលនឹងមកដល់នៅ Version 1.21 - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

ទាំងនេះគឺជា Skin ដែលនឹងមកដល់នៅ Version 1.21


នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយករូបភាព Skin ផ្សេងៗមកបង្ហាញ ដែលសុទ្ធតែជារូបភាព Skin ត្រៀមបញ្ចេញនៅ Version 1.21 ទាំងអស់តែម្តង ក្នុងនោះមានដូចជា៖

SUMMER PARTY KESTREL

summerkestrel

BROKEN DOLL ALPHA TIER II

Horror-alphaT2

NORTH WIND REIM TIER III

Reim_T3_splash

SUMMER PARTY PHINN

Phinn(A)_Splash
Powered by Blogger.