កំណែ Update បន្ទាន់នៃ iTem ក្បាលខ្មោចក្នុង Vainglory ខ្លាំងជាងមុន - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

កំណែ Update បន្ទាន់នៃ iTem ក្បាលខ្មោចក្នុង Vainglory ខ្លាំងជាងមុន


ខណៈពេលនេហ iTems Serpent Mask ដែលមាន Life Steal នោះវាត្រូវបាន Vainglory ចេញកំណែ Update ថ្មីហើយដោយដាក់អោយមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុន ដល់ទៅ 10 Damage ឯណោះ គឺ កាលពី ដើមឡើយ 75 Damage ប៉ុណ្ណោះ ឥឡូវនេះ វាមានកម្លាំងដ៏ទៅ 85 Damage គឺជាកំណែ Update ផ្លាស់ប្តូរ ចុងក្រោយបំផុត ក្នុង Version នេះ។


Powered by Blogger.