ត្រៀមខ្លួនជាមួយនឹង Facebook Emoji ថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យ Halloween - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

ត្រៀមខ្លួនជាមួយនឹង Facebook Emoji ថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យ Halloween


នេះជារូប Emoji Reaction ថ្មីក្នុង Facebook សម្រាប់ Update អោយប្រើប្រាស់ ដើម្បីអបអរ បុណ្យ Halloween នាពេលខាងមុខនេះ ដែលវាត្រូវបាន ប្រទេសមួយចំនួន ប្រើប្រាស់រួចរាល់មកហើយក្តី! ចឹងហើយវាជាពត៌មានមួយសម្រាប់ជម្រាបដល់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នៅកម្ពុជាទាំងអស់ ត្រៀមខ្លួនជាមួយនឹង Emoji ថ្មីនេះ សម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យ Halloween។

ប្រភព technobuffalo
Powered by Blogger.