រាល់ការឆាតក្នុង Vainglory ពេលនេះ នឹងលោតជា Notification នៅខាងក្រៅផងដែរ - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

រាល់ការឆាតក្នុង Vainglory ពេលនេះ នឹងលោតជា Notification នៅខាងក្រៅផងដែរ


ក្រោយពេល SEMC បានធ្វើការពង្រឹងមុខងារ ឆាតនៃ ហ្គេម Vainglory ខណៈពេលនេះ រាល់ការឆាតពីបណ្តាញ មិត្តភក្តិក្នុងហ្គេមរបស់លោកអ្នក វានឹងលោតបង្ហាញ ជា Notification នៅខាងក្រៅដូចជាកម្មវិធី សារផ្សេងៗ ផងដែរបាទ ចឹងវានឹងធ្វើអោយលោកអ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការ ទំនាក់ទំនងមិត្តភក្តិក្នុងហ្គេមរបស់ខ្លួន។

ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.