នេះជា iTems ថ្មីក្នុង Vainglory - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

នេះជា iTems ថ្មីក្នុង Vainglory


កាលពីម្សិលមិញ ខ្ញុំបានធ្វើការចែកចាយនូវពត៌មានទាក់ទងនឹងការតេស្តសាកល្បង iTems ថ្មីដោយរៀបបន្ថែមប្រលោះក្នុងផ្នែកនីមួយៗ ពេលនេះ យើងទទួលបានដំណឹងបែកធ្លាយមួយទៀត ឃើញថាការតេេស្តសាកល្បងរបស់ក្រុមការងារ ហ្គេម Vainglory ទទួលបានជោគជ័យហើយ ជាមួយនឹងការបន្ថែមនូវ iTems ថ្មីៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោមចូលទៅក្នុងហាង ទស្សនាខាងក្រោមនេះ

ប្រភព Vainglory Leaks

Powered by Blogger.