• បញ្ចុះតម្លៃលើ Summer Skin សម្រាប់អបអរ HALCYON DAYS

   

  នៅថ្ងៃទី ១៣ ម៉ោង ៧ ព្រឹកខាងមុខនេះ Vainglory នឹងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃ គ្រប់ Summer Skin ទាំងអស់ហើយជាតម្លៃ Opals រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៨ ឯណោះ ដើម្បីអបអរ Halcyon Days ខាងក្រោមនេះជា Skin នីមួយៗដែលបញ្ចុះតម្លៃ ត្រៀមខ្លួនអោយហើយទៅ៖

   

  *Summer Party’ Krul: 250 Opals ចុះមកត្រឹម 199 Opals
  *Summer Party’ SAW: 250 Opals ចុះមកត្រឹម 199 Opals
  *Summer Party’ Kestrel: 250 Opals ចុះមកត្រឹម 199 Opals
  ទទួលបានទាំងបីតែម្តង  ‘Summer Party’ តម្លៃ 597 Opals!

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 11:22 am, April 8, 2017
  • ប្រភព: Vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ