• របៀបនៃការជ្រើសរើស Hero ដើម្បី Counter ទៅលើសត្រូវពេលដែលអ្នកលេង Rank

  ខាងក្រោមនេះជា Hero នីមួយៗ ដែលនិយាយពីចំនុចខ្សោយរបស់វា រួមទាំងរបៀបនៃការ Counter តាមរយៈការជ្រើសរើស​ Hero រួមទាំង iTems ផងដែរ ខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជាជួយអ្នកបានច្រើនពេលដែលអ្នកលេង Rank ដើម្បីទទួលបាន Tier អោយខ្ពស់ជាងសព្វដងផងដែរ យ៉ាងណាមិញនេះជាការចែករំលែកពីក្រុមការងារ Broken Myth ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវានឹងជួយបានច្រើន។

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 6:31 pm, April 18, 2017
  • ប្រភព: brokenmyth
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ