• បួនសប្តាហ៍ជាប់គ្នាដើម្បីទទួលបាន Double Glory នៅចុងសប្តាហ៍

   

  ក្រោយកំណែ Update Vainglory 2.4 រួចរាល់ Vainglory បានសម្រេចបង្កើតអោយមានព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺរាល់ចុងសប្តាហ៍នឹងផ្តល់ជូននូវ Double Glory ទៅកាន់ Players ទាំងអស់គ្នា ចាប់ពីថ្ងៃសោរ៍ ម៉ោង ៧ ព្រឹកដល់ថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង ៧ ព្រឹកតែម្តង គួរបញ្ជាក់ថា មានរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ ចាប់តាំងពីសប្តាហ៍នេះ ថ្ងៃទី ២៩ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា ឯណោះ។ រីករាយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការកម្សាន្ត Vainglory តាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ទទួលបាន Double Glory គុណនឹងពីរ។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 4:52 pm, April 29, 2017
  • ប្រភព: Vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ