• បែកធ្លាយ Skin Alpha ប្រភេទ Legendary ត្រៀមបញ្ចេញ Version ក្រោយ

   

  រូបភាពខាងលើនេះជា Skin Alpha ប្រភេទ Legendary ដែលបានបែកធ្លាយ និង ត្រៀុមបញ្ចេញជាផ្លូវការ នៅ Vainglory Version ក្រោយគឺ 2.5 តែម្តង វាត្រូវបានចែកចាយតតគ្នា ដោយ Vainglory Leak ផ្ទាល់តែម្តង ជាអ្នកចែកចាយ និង បញ្ចេញនូវពត៌មានសម្ងាត់ផ្សេងៗជាមុនរបស់ Vainglory មុននឹងដាក់បង្ហាញជាផ្លូវការ លោកអ្នកអាចតាមដានបាន បើទោះបិជាវាមានរូបភាពមិនសូវជាច្បាស់ប៉ុន្មានក្តី ក៏ប៉ុន្តែ យើងអាចជឿជាក់បានច្រើន គ្រាន់តែដឹងថា វានឹងបញ្ចេញនៅ Version ក្រោយនេះ។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 2:11 pm, May 5, 2017
  • ប្រភព: Vainglory Leak
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ