• កាលវិភាគការប្រកួត Adagio 1 ទល់នឹង 1

   

  នេះជាការប្រកួត Adagio មួយទល់នឹងមួយ ជាមួយនឹងរង្វាន់សរុបប្រមាណជា 7200 ICE សម្រាប់ជ័យលោភីលេខមួយ។ ខាងក្រោមនេះជាកាលវិភាគតាមលំដាប់លំដោយ

   

  12/05/2017

  RioooooooooooO Vs StaRBoy 9:00 PM

  xchrist Vs D3Mon 9:30 PM

  D3aThGuN Vs iLY 10:00 PM

   

  13/05/2017

  ImDiamond Vs GSSViseth 9:00 PM

  MrKimJeNZo88 Vs MaRi 9:30 PM

  RosEHunteR Vs nahita77 10:00 PM

   

  14/05/2017

  LyFang Vs RiKiEX 9:00 PM

  ezhu Vs khRaKoHehe 9:30 PM

   

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 10:10 am, May 12, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: ការប្រកួត

  បញ្ចេញមតិ