• ប្រាក់រង្វាន់ការប្រកួត Dota 2 អន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ កើនដល់ ៨ លានដុល្លារហើយ

   

  នេះជាប្រាក់រង្វាន់នៃការលក់កញ្ចប់ ​Battle Pass ដើម្បីចែកភាគរយទៅជាប្រាក់រង្វាន់ ការប្រកួត Ti7 ប្រចាំឆ្នា ំ២០១៧ ជាអន្តរជាតិ ត្រឹមប៉ុន្មានថ្ងៃកើនដល់ ៨ លានដុល្លារជាងបាត់ទៅហើយ នៅឆ្នាំនេះ សន្ទុះនៃការលក់កញ្ចប់ Battle Pass បានលើសល​ប់ច្រើនជាងសព្វដងលើសពីការគ្រោងទុកផងដែរ។ យើងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើ ប្រាប់រង្វាន់នៃការប្រកួត Dota 2 Ti7 សម្រាប់ឆ្នាំ​​ ២០១៧ នេះ មានប៉ុន្មានលានដុល្លារដែរ ខុសពីឆ្នាំមុនបែបណាដែរ!

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 1:55 pm, May 12, 2017
  • ប្រភព: Wykrhm Reddy
  • ក្រុម: Dota 2

  បញ្ចេញមតិ