• នេះប្រហែលជា Hero ថ្មីដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយ Blackfeather និង Phinn ហើយ

  ខាងលើនេះប្រហែលជា Hero ថ្មីមួយទឿតដែលខ្ញុំយោងទៅតាមពត៌មានបែកធ្លាយ​ ជាមួយនឹងរូបភាព មុខមាត់ប្រហាក់ប្រហែលជា គ្នានៅខាងក្រោមនេះ យ៉ាងណាមិញចំពោះ យុទ្ធសិល្បិ៍  និង ពត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹង Hero ថ្មីមិនទាន់មកដល់ជាផ្លូវការឡើយ វាគ្រាន់តែជាពត៌មានបែកធ្លាយ អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែតាមដានលេងលេងសិនបាន។

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 1:55 pm, May 13, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ