• បន្តិចទៀតអ្នកក៏អាចឆាតប្រាប់គេថាគួរទិញ iTem អីបានដែរអំឡុងពេលវៃហ្គេម

   

  នេះពត៌មាន មានដែលរំភើបពីក្រុមការងារ Vainglory ផ្ទាល់ក្នុងការ ប្រកាសតាមរយៈ វីដេអូដែលបង្ហាញពីរបៀបប្រាប់មិត្តក្នុងក្រុមថាគួរទិញ iTem មួយណាដើម្បីអោយ ការពារខ្លួនឯង និង មានប្រយោជន៍ដល់មិត្តរួមក្រុម រួមទាំង អត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ក្នុងការស្របតាមតម្រូវការក្រុមផងដែរ ដើម្បីអោយកាន់តែច្បាស់ទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 4:20 pm, June 10, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ