• ប្រាំនាក់នេះគឺជាកំពូលថ្វីដៃ Dota 2 ដាច់ព្រឹកដាច់យប់ ដើម្បី 10K MMR

   

  ប្រាំនាក់ខាងលើគឺជា កំពូលថ្វីដៃ Dota 2 ដែលកំពុងតែហក់លោតក្នុងការ តោងចាប់យក 10K MMR ដោយក្នុងនោះ រួមមាន Ana , Paparazzi, Abed , MidOne, Miracle ហើយ MMR ដែលកំពុងតែខ្ពស់ជាងគេនោះគឺ Abed ផ្ទាល់តែម្តងគឺ 9878 ឯណោះ នៅខ្វះតែមួយរយជាងទៀតប៉ុណ្ណោាះនឹងទទួលបាន ១០k ហើយ។ យើងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើ ក្នុងចំណោមប្រាំនាក់នេះ មួយណាដែលទទួលបាន ១០k MMR មុនគេ?

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 3:51 pm, June 25, 2017
  • ប្រភព: DOTA 2
  • ក្រុម: ពត៌មានហ្គេម

  បញ្ចេញមតិ