• តួអង្គ Vainglory មួយចំនួន ដែលត្រៀមខ្លួនទម្លាក់ចុះខ្សោយនៅ Version ក្រោយ

   

   

  យ៉ាងណាការបញ្ចេញ ពត៌មានអោយច្បាស់ទាក់ទងនឹងការទម្លាក់អោយចុះក្រោយ មិនទាន់បញ្ចេញជាផ្លូវការឡើយ ដោយខណៈពេលនេះ Vainglory បានត្រឹមតែដាក់បង្ហាញរូប តួអង្គដែលត្រៀមខ្លួនអោយចុះខ្សោយជាដំបូងប៉ុណ្ណោះ ខាងក្រោមនេះជា ឈ្មោះតួអង្គក្នុងហ្គេមមួយចំនួនដែលត្រៀមទម្លាក់អោយចុះខ្សោយ ក្នុង កំណែ Update Vainglory 2.8 ដែលត្រៀម នឹង ធ្វើការ បញ្ចេញជាផ្លូវការ ខានស្អែកនេះ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៦ វេលាម៉ោង ១០ យប់ផ្ទាល់៖

  • Adagio
  • baptiste
  • Catherine
  • Celeste
  • Grace
  • Idris
  • Lyra
  • Kestrel
  • Krul
  • Skaarf

  ទាំងនេះសុទ្ធតែ តួអង្គដែលត្រៀមទម្លាក់អោយចុះខ្សោយទាំងអស់ សម្រាប់ ពត៌មានដែលត្រៀមបញ្ជាក់ពីចំនួនបរិមាណ នៃការទម្លាក់អោយចុះខ្សោយក្នុងតួអង្គនីមួយៗ ប្រហែលជាប្រកាសក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះ ខ្ញុំនឹងព្យាយាមពាំនាំយក មកបង្ហាញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ….

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 6:01 pm, September 4, 2017
  • ប្រភព:
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ