• ទម្រង់ការផ្លាស់ប្តូរ Gold Miner សម្រាប់ Vainglory 2.8

   

  នេះជាការផ្លាស់ប្តូរ Gold Miner ឈរជើងនៅចំចំនុចកណ្តាល សម្រាប់  Vainglory Version ក្រោយ គឺ 2.8 ក្នុង រដូវកាលបន្ទាប់ ការផ្លាស់ប្តូរនេះអាចនឹងធ្វើអោយ Jungle Gameplay មានការផ្លាស់ប្តូរផងដែរ ដូច្នេះវាក៏ជាពត៌មានសំខាន់មួយដែលអ្នកលេង Vainglory ទាំងអស់ត្រូវតែស្វែងយល់ដូចតទៅផងដែរ ក្នុងនោះ Gold miner មានការផ្លាស់ប្តូរ ឈាម ឡើងពី 12000 + 200 ក្នុងមួយ ទៅ 2500 + 0 ក្នុងមួយ Level  ចំពោះ Damage ធ្លាក់ពី 80+12 ក្នុងមួយ Level ទៅ 40​​+10 ក្នុងមួយ Level សម្រាប់ Attack Speed ផ្លាស់ប្តូរពី ផ្លាស់ប្តូរពី 100% + 5% ក្នុងមួយ Level ទៅ 150% + 0% ក្នុងមួយ Level រីឯ Amor និង Shield ផ្លាស់ប្តូរពី 70 + 10 ក្នុងមួយ Level ទៅ 0 + 30 ក្នុងមួយ Level។ ចំពោះ Max Gold ឡើងពី 300 ដល់ទៅ 400 Gold ឯណោះ ក្នុងរយៈពេល 4 នាទី ធ្លាក់សល់ ៣ នាទី  សម្រាប់ Gold Miner ការខៃធម្មតារបស់វាខណៈពេលនេះ នឹងធ្វើការយឺត ដោយចាប់ផ្តើមពី 35% អោយធ្លាក់វិញ ក្នុងរយៈពេល 1.4 វិនាទី ចំពោះ ការបាញ់របស់វា និង មានល្បឿនលឿនពី 7 ទៅ 12 ។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 9:11 pm, September 6, 2017
  • ប្រភព: Vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ