• ភាពផ្លាស់ប្តូរទម្រង់នៃការ Party Rank ថ្មីក្រោយ Update ហើយ

   

  ត្រូវចាំថាកម្រិត Tier ខុសគ្នាច្រើនពេក អ្នកមិនអាចធ្វើការ Party ដើម្បីលេង Rank បានទៀតទេ អាចត្រឹមតែមួយកម្រិត លើសនេះតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកមានកម្រិត Tier Simply Amazing (Tier 8) Silver អ្នកអាចធ្វើការ Party ជាមួយនឹង Pinnacle of Awesome ( Tier 9) Silver ឬ The Hotness (Tier 7) Silver បាន ធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយលើសពី ១ Tier ឬ តិចជាងមួយ Tier ថែមទៀត ប្រសិនបើ លើសខ្លាំង ពេកអ្នកមិនអាច ធ្វើការ Party ដើម្បី លេង Rank បានឡើយ។ នេះជាបែបបទថ្មីនៃការផ្លាស់ប្តូរ របៀបរបបនៃការ Party ដើម្បីលេង Rank ថ្មីផងដែរ ត្រូវចងចាំអោយបានច្បាស់លាស់។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 10:06 pm, September 6, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ