• កំណែប្រែលើតួអង្គ Catherine ក្នុង Version 2.8

   

  វិរៈនារី Catherine ក៏ត្រូវបានកែប្រែដែរសម្រាប់ Version ថ្មីនេះ ក្នុងរដូវកាលថ្មី ប៉ុន្តែជាដំណឹងអាក្រក់ នោះទេ សម្រាប់ប្រិយមិត្ត ដែលជា អ្នកគាំទ្រតួអង្គមួយនេះ ដោយក្នុងនោះ វាត្រូវបាន គែប្រែលើសិល្បិ៍ Merciless Pursuit សម្រាប់ Energy Cost តម្លើងពី 40-50-60-70-90 ទៅ 50-60-70-80-100 ដូច្នេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សិល្បិ៍នេះ លោកអ្នកនឹងត្រូវចំណាយ Energy អស់ច្រើនជាងមុន និង ឆាប់អស់ Energy ផងដែរ រីឯ Blast Tremor វិញ Cooldown របស់វា តម្លើងពី 80-70-60 ទៅ 100-85-70 ចឹងហើយ Cool Down របស់វា កាន់តែច្រើនជាងមុនមិនសូវជាបានប្រើប្រាស់សិល្បិ៍នេះ ញឹកញាប់បន្ទាន់ភ្លាមៗណាស់ឡើយ។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 9:43 pm, September 9, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ