• ដំណឹងអាក្រក់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី Popcorn Buzz

   

  សេចក្តីជូនដំណឹងដ៏បណ្តាញអ្នកប្រើប្រាស់ កម្្មវិធី Popcorn Buzz លើទូរស័ព្ទដៃ សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង iOS ទាំងអស់ កម្មវិធីនេះ នឹងប្រកាសចូលនិវត្តន៍ដោយបិទងោយប្រើប្រាស់ សម្រាប់ការបញ្ចប់ជីវិតរបស់វានៅពាក់កណ្តាលខែក្រោយហើយ ត្រូវនឹងចុងឆ្នាំ 2017 នេះឯង លើ កន្លែងបញ្ជាក់នៃកម្មវិធីនេះ បានប្រកាសអោយដឹងពីការបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួន គឺថ្ងៃទី 15 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017 យ៉ាងណាមិញ មានត្រឹមតែពាក្យអរគុណសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ កន្លងមក ជាមួយគ្នានោះដែរក្រុមហ៊ុនសង្ឈឹមថា នឹងត្រឡប់មកវិញក្នុងពេលឆាប់ៗឡើងវិញ ជាមួយនឹង សេវាកម្មថ្មី នៅពេលក្រោយ។ ជូនពរសំណាងល្អពីក្រុមការងារ Popcorn Buzz………….. RIP

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 9:10 pm, November 7, 2017
  • ប្រភព: Popcorn Buzz
  • ក្រុម: កម្មវិធី

  បញ្ចេញមតិ