• កំណែទម្រង់ Vainglory 2.10 លើតួអង្គ Ringo

   

  នេះជាកំណែទម្រង់ លើតួអង្គ Vainglory 2.10 សម្រាប់ Ringo ដោយតួអង្គនេះ វាត្រូវបានកែប្រែអោយល្អលេងជាងមុន ជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយលើ Energy សម្រាប់សិល្បិ៍ទីពីរ ពី 50/55/60/65/70 ទៅ 30/35/40/45/50 ដូច្នេះតួអង្គនេះ វានឹងអាចប្រើប្រាស់ Energy សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់លើ សិល្បិ៍ នេះបានច្រើនជាងមុន។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 12:32 pm, November 10, 2017
  • ប្រភព: vainglorygame
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ