• ការប្រកាសពីការប្រកួត Vainglory Worlds 2017

   

  នេះជាការប្រកួតថ្មីមួយដ៏ធំសម្រាប់ Vainglory ក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ នេះគឺវាកាន់តែប្លែក និង ធំជាងឆ្នាំមុនៗផ្ទាល់តែម្តង។ ក្នុងនោះផងដែរគឺមានការបែងចែកតាម Group នីមួយៗ ដើម្បីចាប់ផ្តើមបើកឆាកការប្រកួត យ៉ាងណាមិញសម្រាប់ពត៌មានការប្រកួតជាក់លាក់មិនទាន់បានបង្ហាញឡើយ ដោយពេលនេះ គឺបែងចែកតាមក្រុមនីមួយៗ សិនដោយក្នុងនោះមាន Group A ,B , C និង D តោះមើលតាម Group នីមួយៗខាងក្រោមនេះ

  Group A

   

   

  Group B

   

   

  Group C

   

   

  Group D

   

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 1:51 pm, November 13, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ