• កំណែទម្រង់ Dota 2 ថ្មី Pudge អាចទាញ Rune បាន

   

  លើកំណែទម្រង់ថ្មីសម្រាប់ Dota 2 នេះមានការកែប្រែច្រើន ខុសពីធម្មតា ជាពិសេសនេះ មានការកត់សម្គាល់លើ Hero Pudge ផងដែរ ដោយតួអង្គនេះ វាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរលើ Hook ជាមួយនឹងការទាញ យក Rune ពីចម្ងាយបានផងដែរ ការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ Pudge វានឹងមានលក្ខណៈពិសេសបានច្រើនជាងមុន ដោយអាចស៊ីលើ Rune ពីចម្ងាយបានតែម្តង

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 11:39 am, November 16, 2017
  • ប្រភព: Dota 2
  • ក្រុម: Dota 2

  បញ្ចេញមតិ