• ប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតក៏ប្រកួត Dota 2 ដ៏ធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រាក់រង្វាន់ ៥២ លានរៀលដល់វគ្គផ្តាច់ព្រ័តហើយ

   

  ការប្រកួត Cyber Fusion ដែលឧបត្ថមដោយ Mountain Dew បានមកដល់វគ្គផ្តាច់ព្រ័តហើយជាមួយនឹង ប្រាំបីក្រុមខ្លាំងជម្រុះមកពីតំបន់ផ្សេងៗ ក្នុងនោះរួមមាន CA , Glory 5 , Great Seven , IQ , Danger Gaming, HSM, Sky Gaming និង The Horde សម្រាប់ក៏ប្រកួតដ៏ធំប្រចាំកម្ពុជានេះ គឺមានប្រាក់រង្វាន់សរុបដ៏ទៅ ៥២ លានរៀលឯណោះ ក្នុងនោះសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមវគ្គផ្តាច់ព្រ័តរនេះ នឹងលេងចំនួនបីថ្ងៃ ដោយ ថ្ងៃទី ២៤ ២៥ ២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ ជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមនៅ NOCC។ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចតាមដានទំព័រ Mountain Dew Cambodia បាន!!!

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 2:45 pm, November 21, 2017
  • ប្រភព: Mountain Dew
  • ក្រុម: ការប្រកួត

  បញ្ចេញមតិ