• រង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកលេង Vainglory នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

   

  បញ្ហាជាច្រើនវាត្រូវបានកើតឡើងផ្ទួនៗគ្នាសម្រាប់រដូវកាលនេះ ក្នុង Server អាស៊ីយើងនៃអ្នកលេង Vainglory ទាំងអស់ជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ Vainglory 2.10 ដោយក្នុងនោះ Server ដំណើរការមិនរលូនជាមួយនឹងការផ្អាកនូវ ព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួន ដែលមិនបានគ្រោងទុកមុនដូចគ្នា ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកលេង Vainglory ទុកថាជាការសំទោស សម្រាប់បញ្ហាទាំងអស់​នេះ នៅចុងសប្តាហ៍នេះ អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន Double Glory ដោយចាប់ផ្តើមពីយប់នេះ ម៉ោង ១២ យប់ ឆ្លងចូលថ្ងៃទី 25 រហូតដល់ថ្ងៃ ទី 26 ផ្ទាល់ ក្នុងនោះអ្នកនឹងទទួលបាន Rare Key ម្នាក់មួយដូចគ្នា។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 11:20 am, November 24, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ