• នេះជាតួអង្គថ្មីត្រៀមនឹងបង្ហាញខ្លួនដែលជាសត្រូវស្លាប់រស់នឹង Lyra

   

  នេះជាតួអង្គថ្មីមានឈ្មោះថា Varya ជាមួយនឹងការបញ្ចេញនូវវីដេអូ Trail របស់វាពី Vainglory ជាមុនសិន តាមរយៈនោះផងដែរ ក្នុងវីដេអូនេះ បានបង្ហាញអោយឃើញថា នេះជា តួអង្គដែលជាសត្រូវរបស់ Lyra ផ្ទាល់ តាមរយៈ ដំណើរសាច់រឿងក្នុងនោះ បានបញ្ជាក់អោយដឹងថា នាងព្យាយាមតាមសម្លាប់ Lyra ដោយសារតែ………………………………………………. (ត្រង់ចំនុចនេះសូមលាក់សិន)

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 12:50 pm, November 26, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ