• ពត៌មានត្រួសៗ សម្រាប់ Vainglory 5v5

   

  ទាក់ទងនឹងពត៌មានសម្រាប់មុខងារ Vainglory 5v5 នេះ ដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញជាផ្លូវការ កាលពីម្សិលមិញនេះ ក្នុងការប្រកួត Vainglory World Championship សម្រាប់ ឆ្នាំ ២០១៧ ដោយសារតែមានប្រិយមិត្តជាច្រើនបានផ្តោតសំណួរជាច្រើនមកកាន់ខ្ញុំសម្រាប់មុខងារនេះ ក្នុងនោះផងដែរ ដោយសារតែមានការចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ។ គួរបញ្ចាក់ផងដែរថាសម្រាប់មុខងារនេះ នឹងបើកអោយលេង Early Access សម្រាប់អ្នកមាន Golden Ticket ដែលក្នុងនោះរួមមានការទទួលបាន Golden Ticket នេះពីការបំពេញ Quest និងការបើកប្រអប់ផ្សេងៗ រួមទាំងទិញ ICE ជាដើម រីឯប្រិយមិត្តមួយចំនួនទៀត ទទួលបានតាមរយៈ ការចាប់ Email ជាដើម។

   

  សម្រាប់បងប្អួនដែលមាន Golden Ticket នេះហើយអាចសាកល្បងលេង Early Access ដែលដាក់អោយតេស្តសាកល្បងបានចាប់ពី Version ក្រោយនេះតទៅ មិនមែនពេលនេះឡើយ។ ហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ Vainglory 5v5 នឹងដាក់អោយលេងជាផ្លូវការដោយបើកជំហរក្នុង ខែ ២ វិញ ដោយសារតែវាទាន់ហាន់ពេក មិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានភ្លាមៗ ឡើយត្រូវការពេលចំណាយដើម្បីអោយ អ្នករៀបចំការប្រកួត បញ្ចប់អោយអស់ជាមុនសិនទើបផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសថ្មីជាផ្លូវការផ្ទាល់តែម្តង និង ការចំណាយពេលលើការសិក្សាស្វែងយល់រកកំហុសឆ្គងបន្ថែមទៀតលើ ផែនទីថ្មីនេះ។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 9:18 am, December 18, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ