• សម្រាប់អ្នកជាវ ICE ពី Vainglory ក៏អាចទទួលបានការសាកល្បង 5v5 ដែរ

   

  ដោយអ្នកត្រូវចំណាយ 19.99$ ដើម្បីធ្វើការទិញ ICE ចំនួន 3000 ជមួយនឹងការបន្ថែមជូននូវ Mistery Chest ចំនួន ២ សម្រាប់ Rare ដោយ Epic ចំនួនមួយ ថែមទាំងទទួលបាន Golden Ticket ចំនួនមួយទៀតផង ដូច្នេះអ្នកដែលចង់សាកល្បងនូវ 5v5 Golden Ticket សាកល្បងនេះ មិនចាំបាច់ផ្សងសំណាងច្រើនឡើយ អាចព្យាយាមសាកល្បងនូវការទិញ ICE នេះវាប្រហែលជាចំនេញជាងច្រើន មិនចាំបាច់ពិបាកឡើយ ព្រោះយើងអាចទទួលបានទាំង ICE ហើយបាននូវអត្ថប្រយោជន៍នៃការសាកល្បង 5v5 ដោយឥតគិតថ្លៃទៀតផង។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 4:53 pm, January 3, 2018
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ