• លាក់ទុកដោយ Tena សម្រាប់អ្នកស្រលាញ់គេតែម្នាក់ឯង

   

  បទសម្រៀងមួយបទនេះរំជួយអារម្មណ៍ខ្ញុំទៀតហើយ ពិតជាពិរោះមែនទែនដោយ Tena តាមរយៈក្រោមចំណងជើងថា លាក់ទុក នេះជាបទចម្រៀងសម្រាប់អ្នកដែលលួច Crush ទៅគេនិងស្រលាញ់គេតែម្នាក់ឯង និយាយរួមទៅ ក្នងបទនេះ សឹងតែរាយរ៉ាប់វិបត្តិអ្នកដែលស្រលាញ់គេតែម្នាក់​ឯងអស់ទៅហើយ តោះស្តាប់ទាំងអស់គ្នា

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 9:46 pm, February 1, 2018
  • ប្រភព: tena
  • ក្រុម: ចម្រៀង

  បញ្ចេញមតិ