• រៀនពីចំនុចសំខាន់ Photoshop ធ្វើ Thumbnail Youtube

   

  នេះជាវីដេអូទាក់ទងនឹងការរៀនកាត់រូបភាពដោយងាយងាយ ពីខ្ញុំ ដែលរាយរ៉ាប់ពីចំនុចសំខាន់ក្នុងការងាយយល់វីដេអូនេះ របៀបនៃការ កាត់រូប Thumbnail ដោយខ្លួនឯង ដាក់វីដេអូលើ Youtube ដែលខ្លនបាន ហើយវាក៏ជាចំនុចនៃការចាប់ផ្តើមរបស់ Youtuber ទាំងឡាយណាដែលថ្មីៗផងដែរ អ្នកអាចធ្វើការទស្សនានៅខាងក្រោមនេះ ៖

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 11:22 am, February 9, 2018
  • ប្រភព: NoobieGMK
  • ក្រុម: ចំណេះដឹងផ្សេងៗ

  បញ្ចេញមតិ